HOTARARE   Nr. 1739 din  6 decembrie 2006
pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 995 din 13 decembrie 2006

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    Se aproba urmatoarele categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu:
    a) cladiri civile definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca "inalte" sau "foarte inalte", indiferent de aria construita ori de destinatie;
    b) incaperi sau grupuri de incaperi, definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca "sali aglomerate", amplasate in cladiri independente sau in cladiri cu functiuni mixte, indiferent de aria construita, regimul de inaltime ori destinatie;
    c) cladiri civile din categoriile de importanta exceptionala si deosebita, incadrate conform legii, indiferent de aria construita, regimul de inaltime sau destinatie;
    d) cladiri din categoria monumentelor istorice la care se efectueaza modernizari sau schimbari de destinatie;
    e) cladiri sau spatii amenajate in cladiri cu functiuni mixte, avand destinatia de comert, productie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;
    f) spatii amenajate in cladiri de locuit colective, avand destinatia de comert, productie sau depozitare, indiferent de aria desfasurata;
    g) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de alimentatie publica, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200 mp;
    h) constructii civile subterane sau spatii publice amenajate la subsolul, demisolul, podul ori pe acoperisul tip terasa al cladirilor civile, indiferent de destinatie, aria construita/desfasurata sau de numarul de persoane;
    i) constructii pentru structuri de primire turistica cu functiuni de cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile, bungalouri, cabane turistice, de vanatoare, de pescuit, sate de vacanta, campinguri, popasuri turistice, pensiuni turistice urbane si rurale, pensiuni agroturistice, locuinte turistice, inclusiv unitatile de alimentatie din incinta acestora, indiferent de numarul de locuri;
    j) cladiri pentru sedii ale autoritatilor publice, indiferent de aria construita;
    k) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de birouri, financiar-bancara, de asigurari si burse, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;
    l) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de ingrijire a sanatatii, indiferent de aria desfasurata si de numarul de locuri, cu exceptia cabinetelor medicale individuale;
    m) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia pentru invatamant, supravegherea, ingrijirea sau cazarea/adapostirea copiilor prescolari, elevi, studenti, batrani, persoane cu dizabilitati sau lipsite de adapost, indiferent de aria construita;
    n) cladiri sau spatii, avand destinatia de gara, autogara, aerogara si statie de metrou, indiferent de aria desfasurata;
    o) constructii pentru lacasuri de cult si spatii de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vietii monahale, indiferent de aria desfasurata sau de numarul de persoane, cu exceptia caselor parohiale;
    p) cladiri si amenajari sportive, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri pe scaune in interior ori mai mare sau egala cu 2.500 de locuri pe scaune in aer liber;
    r) constructii pentru amenajari temporare pentru spectacole sau intruniri, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri ori avand destinatia comerciala, cu suprafata mai mare sau egala cu 2.500 mp;
    s) constructii pentru depozitare si sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate, stocate in rezervoare/recipiente fixe sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe, precum si puncte de livrare catre populatie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare;
    s) statii publice de distributie a carburantilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare mai mare sau egala cu 50 mc pentru lichide petroliere, mai mare sau egala cu 3 mc echivalent apa pentru gaze petroliere lichefiate, precum si statiile transportabile de distributie a carburantilor la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare mai mare sau egala cu 30 mc;
    t) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, destinate parcarii publice si/sau intretinerii si repararii a peste 20 de autovehicule;
    t) sisteme, lucrari si retele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor in localitati, platforme si parcuri industriale;
    u) constructii, ferme si amenajari agrozootehnice cu aria construita mai mare sau egala cu 600 mp.
    ART. 2
    (1) Pentru categoriile de constructii si amenajari prevazute la art. 1 proiectantii sunt obligati sa elaboreze scenariul de securitate la incendiu, potrivit metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.
    (2) Metodologia prevazuta la alin. (1) se elaboreaza de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, se aproba de ministrul administratiei si internelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 346 din 24 mai 2002.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul administratiei si internelor,
                       Paul Victor Dobre,
                       secretar de stat

                       Ministrul transporturilor,
                       constructiilor si turismului,
                       Radu Mircea Berceanu

                       Ministrul delegat pentru
                       lucrari publice si amenajarea teritoriului,
                       Laszlo Borbely

                       Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

 


 

ORDIN   Nr. 130 din 25 ianuarie 2007
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT  IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 89 din  5 februarie 2007

    Avand in vedere prevederile art. 17 alin. (1) si (2) si ale art. 23 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,
    in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, prin inspectoratele judetene sau al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.
    ART. 3
    (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001.

                  Ministrul administratiei si internelor,
                               Vasile Blaga

    ANEXA 1

                                METODOLOGIE
            de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezenta metodologie stabileste principiile, criteriile si nivelurile de performanta, precum si conditiile tehnice necesare elaborarii scenariilor de securitate la incendiu.
    ART. 2
    Scenariul de securitate la incendiu estimeaza conditiile tehnice asigurate conform reglementarilor in vigoare si actiunile ce trebuie intreprinse in caz de incendiu pentru indeplinirea cerintei esentiale "securitatea la incendiu".
    ART. 3
    Prevederile prezentei metodologii se aplica pentru analizarea si evaluarea interdependentei nivelurilor de performanta cu masurile tehnico-organizatorice, conditiile de asigurare a interventiei si mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor.

    CAP. 2
    Elaborarea scenariului de incendiu

    ART. 4
    Scenariul de incendiu se elaboreaza pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajari stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006.
    ART. 5
    Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu si pentru alte categorii de constructii, instalatii si amenajari decat cele prevazute la art. 4, la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului pentru evaluarea riscului de incendiu ori pentru stabilirea unor masuri de optimizare a protectiei la incendiu.
    ART. 6
    (1) Pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajari mentionate la art. 4 scenariul de securitate la incendiu se elaboreaza de proiectanti, in baza prevederilor prezentei metodologii.
    (2) Scenariile de securitate la incendiu pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajari mentionate la art. 5 pot fi elaborate si de personalul serviciilor de urgenta profesioniste care a obtinut acest atribut prin conferirea brevetului de pompier specialist, in conditiile legii.
    ART. 7
    (1) Scenariile de securitate la incendiu constituie acea parte a pieselor scrise ale proiectului constructiei, instalatiei sau amenajarii, care sintetizeaza regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor stabilite prin documentatiile tehnice de proiectare/executie elaborate.
    (2) Masurile adoptate prin scenariul de securitate la incendiu trebuie sa se reflecte in piesele desenate ale documentatiilor de proiectare/executie.
    ART. 8
    Structura scenariului de securitate la incendiu este prezentata in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie.
    ART. 9
    Scenariile de securitate la incendiu se includ in documentatiile tehnice ale constructiilor si se pastreaza de catre utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc.) pe toata durata de existenta a constructiilor, instalatiilor tehnologice si a altor amenajari.
    ART. 10
    (1) Scenariile de securitate la incendiu se actualizeaza atunci cand intervin modificari ale proiectului sau destinatiei constructiei.
    (2) Scenariile de securitate la incendiu isi pierd valabilitatea atunci cand nu mai corespund situatiei pentru care au fost intocmite.
    ART. 11
    In baza prevederilor prezentei metodologii si cu respectarea legislatiei in vigoare, organele administratiei publice centrale si alte institutii abilitate potrivit legii pot emite dispozitii specifice privind scenariile de securitate la incendiu pentru constructiile, instalatiile si alte amenajari aflate in domeniul lor de competenta, in functie de tipul, destinatia, categoria si clasa de importanta a acestora.

    ANEXA 1
    la metodologie

               STRUCTURA SCENARIULUI DE SECURITATE LA INCENDIU

    1. Caracteristicile constructiei sau amenajarii
    1.1. Datele de identificare
    A. Se inscriu datele necesare identificarii constructiei/amenajarii: denumire, proprietar/beneficiar, adresa, nr. de telefon, fax, e-mail etc.
    B. Se fac referiri privind profilul de activitate si, dupa caz, privind programul de lucru al obiectivului, in functie de situatia in care se elaboreaza scenariul de securitate la incendiu.
    1.2. Destinatia
    Se mentioneaza functiunile principale, secundare si conexe ale constructiei/amenajarii, potrivit situatiei pentru care se intocmeste scenariul de securitate la incendiu.
    1.3. Categoria si clasa de importanta
    A. Se precizeaza categoria de importanta a constructiei, stabilita conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu metodologia specifica.
    B. Se precizeaza clasa de importanta a constructiei potrivit reglementarilor tehnice, corelata cu categoria de importanta.
    1.4. Particularitati specifice constructiei/amenajarii
    A. Se prezinta principalele caracteristici ale constructiei/amenajarii privind:
    a) tipul cladirii: civila, inalta, foarte inalta, cu sali aglomerate, de productie sau depozitare, monobloc, blindata, cu functiuni mixte etc., precum si regimul de inaltime si volumul constructiei;
    b) aria construita si desfasurata, cu principalele destinatii ale incaperilor si ale spatiilor aferente constructiei;
    c) numarul compartimentelor de incendiu si ariile acestora;
    d) precizari referitoare la numarul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.;
    e) prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;
    f) capacitati de depozitare sau adapostire;
    g) caracteristicile proceselor tehnologice si cantitatile de substante periculoase, potrivit clasificarii din Hotararea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 25 februarie 2003;
    h) numarul cailor de evacuare si, dupa caz, al refugiilor.
    B. Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii sau amenajarii: de incalzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum si a componentelor lor, din care sa rezulte ca acestea nu contribuie la initierea, dezvoltarea si propagarea unui incendiu, nu constituie risc de incendiu pentru elementele de constructie sau obiectele din incaperi ori adiacente acestora, iar in cazul unui incendiu se asigura conditii pentru evacuarea persoanelor.

    2. Riscul de incendiu
    A. Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementarilor tehnice specifice, luandu-se in considerare:
    a) densitatea sarcinii termice;
    b) clasele de reactie la foc, stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, din reglementarile tehnice specifice, precum si din caracteristicile si proprietatile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate;
    c) sursele potentiale de aprindere si imprejurarile care pot favoriza aprinderea si, dupa caz, timpul minim de aprindere, precum si timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat.
    B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare incapere, spatiu, zona, compartiment, potrivit reglementarilor tehnice, in functie de densitatea sarcinii termice, functiunea spatiilor, incaperilor, respectiv de natura activitatilor desfasurate, de comportarea la foc a elementelor de constructii si de caracteristicile de ardere a materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, si se precizeaza in scenariul de securitate la incendiu intocmit pentru cladirea in ansamblu, amenajarea ori compartimentul de incendiu.
    C. Pentru situatiile prevazute la art. 10 alin. (1) din metodologie se stabilesc, dupa caz, masuri alternative pentru reducerea riscului de incendiu, pentru incadrarea in nivelul prevazut in reglementarile tehnice.

    3. Nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu
    3.1. Stabilitatea la foc
    Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale de aparare impotriva incendiilor si reglementarilor tehnice, in functie de:
    a) rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie (in special a celor portante sau cu rol de compartimentare), stabilita potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, reglementarilor tehnice si standardelor europene de referinta;
    b) gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu, conform reglementarilor tehnice.
    3.2. Limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiei
    Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiului si efluentilor incendiului in interiorul constructiei/compartimentului de incendiu se precizeaza:
    a) compartimentarea antifoc si elementele de protectie a golurilor functionale din elementele de compartimentare;
    b) masurile constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea termica estimata in constructie, pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul compartimentului de incendiu si in afara lui: peretii, planseele rezistente la foc si elementele de protectie a golurilor din acestea, precum si posibilitatea de intrerupere a continuitatii golurilor din elementele de constructii;
    c) sistemele de evacuare a fumului si, dupa caz, a gazelor fierbinti;
    d) instalarea de bariere contra fumului, de exemplu usi etanse la fum;
    e) sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare si stingere a incendiului;
    f) masurile de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare, de exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc etc.;
    g) masurile constructive pentru fatade, pentru impiedicarea propagarii focului la partile adiacente ale aceleiasi cladiri.
    3.3. Limitarea propagarii incendiului la vecinatati
    Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiilor la vecinatati se precizeaza:
    a) distantele de siguranta asigurate conform reglementarilor tehnice sau masurile alternative conforme cu reglementarile tehnice, atunci cand aceste distante nu pot fi realizate;
    b) masurile constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade si pe acoperis, de exemplu performanta la foc exterior a acoperisului/invelitorii de acoperis;
    c) dupa caz, masuri de protectie activa.
    3.4. Evacuarea utilizatorilor
    A. Pentru caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizeaza:
    a) alcatuirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de alte functiuni prin elemente de separare la foc si fum, protectia golurilor din peretii ce le delimiteaza;
    b) masuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalatii de presurizare si alte sisteme de control al fumului;
    c) tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;
    d) geometria cailor de evacuare: gabarite - latimi, inaltimi, pante etc.;
    e) timpii/lungimile de evacuare;
    f) numarul fluxurilor de evacuare;
    g) existenta iluminatului de siguranta, tipul si sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva;
    h) prevederea de dispozitive de siguranta la usi;
    i) timpul de siguranta a cailor de evacuare si, dupa caz, a refugiilor;
    j) marcarea cailor de evacuare.
    B. Daca este cazul, se precizeaza masurile pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilitati, bolnavilor si ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure in caz de incendiu.
    C. Se fac precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei.
    3.5. Securitatea fortelor de interventie
    A. Se precizeaza amenajarile pentru accesul fortelor de interventie in cladire si incinta, pentru autospeciale si pentru ascensoarele de incendiu.
    B. Se precizeaza caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale cailor de interventie ale autospecialelor, proiectate conform reglementarilor tehnice, regulamentului general de urbanism si reglementarilor specifice de aplicare, referitoare la:
    a) numarul de accese;
    b) dimensiuni/gabarite;
    c) trasee;
    d) realizare si marcare.
    C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizeaza:
    a) tipul, numarul si caracteristicile acestora;
    b) amplasarea si posibilitatile de acces, sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva;
    c) timpul de siguranta a ascensoarelor de pompieri.
    D. Se fac precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei.

    4. Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor
    A. Se precizeaza nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de aparare impotriva incendiilor, a normelor specifice de aparare impotriva incendiilor, precum si a reglementarilor tehnice specifice.
    B. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu se specifica:
    a) tipul si parametrii functionali specifici instalatiilor respective;
    b) timpul de alarmare prevazut;
    c) zonele protejate/de detectare la incendiu.
    C. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor se specifica:
    a) tipul si parametrii functionali: stingere cu apa, gaze/aerosoli, spuma, pulberi; actionare manuala sau manuala si automata; debite, intensitati de stingere si stropire, cantitati calculate de substanta de stingere, concentratii de stingere proiectate pe durata de timp normata, presiuni, rezerve de substanta de stingere, surse de alimentare etc.;
    b) timpul normat de functionare;
    c) zonele, incaperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace de aparare impotriva incendiilor.
    D. Pentru stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace de interventie se specifica:
    a) tipul si caracteristicile de stingere asigurate;
    b) numarul si modul de amplasare in functie de parametrii specifici: cantitatea de materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafata, destinatia, clasa de incendiu etc.;

    5. Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu
    In functie de categoria de importanta a constructiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea constructiei sau a amenajarii, se specifica:
    a) sursele de alimentare cu apa, substantele de stingere si rezervele asigurate;
    b) pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, gaze si, dupa caz, alte utilitati;
    c) date privind serviciul privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta;
    d) zonele, incaperile, spatiile in care se gasesc substantele si materialele periculoase si pentru care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale (se precizeaza inclusiv cantitatile respective si starea in care se afla), precum si tipul echipamentului individual de protectie a personalului.

    6. Masuri tehnico-organizatorice
    A. Se stabilesc conditiile si masurile necesar a fi luate, potrivit reglementarilor tehnice, in functie de situatia existenta.
    B. Se apreciaza modul de incadrare a constructiei sau amenajarii in nivelurile de performanta prevazute de reglementarile tehnice si, dupa caz, se stabilesc masuri pentru imbunatatirea parametrilor si a nivelurilor de performanta pentru securitatea la incendiu, dupa caz.
    C. Se precizeaza conditiile sau recomandarile care trebuie avute in vedere la intocmirea documentelor de organizare a apararii impotriva incendiilor, aferente constructiei ori amenajarii respective.

 


 

 

ORD nr. 87 publicat in M.Of. nr. 571 din data: 09/13/2001
O87/2001

Ordin nr. 87 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu

 

Ministerul de Interne

Ordin nr. 87
din 14 iunie 2001
pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 13 septembrie 2001

 

Ministrul de interne,
avand in vedere prevederile art. 27 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu completarile ulterioare,
emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. - Nerespectarea prevederilor Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu atrage raspunderea juridica, potrivit legii.
Art. 4. - (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

Ministru de interne,
Ioan Rus

Bucuresti, 14 iunie 2001.
Nr. 87.

ANEXA

 

Metodologie
din 14 iunie 2001
privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 13 septembrie 2001

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileste principalele elemente, factori, parametri, criterii, instrumente, tehnici, procedee si modalitati care trebuie avute in vedere pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu.
Art. 2. - Metodologia se aplica la:
a) stabilirea de catre ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale a metodelor si procedurilor pentru identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu, specifice domeniilor de competenta;
b) asigurarea de catre patroni a identificarii si evaluarii riscurilor de incendiu din unitatile proprii, precum si pentru stabilirea masurilor de aparare impotriva incendiilor, in corelare cu natura si cu nivelul riscurilor;
c) stabilirea masurilor compensatorii de aparare impotriva incendiilor, in cazul interventiilor efectuate la constructii existente, cand in mod justificat nu pot fi indeplinite unele prevederi ale reglementarilor in vigoare privind cerinta de calitate "siguranta la foc";
d) validarea scenariilor de siguranta la foc.
Art. 3. - Prezenta metodologie nu se aplica instalatiilor, echipamentelor si utilajelor tehnologice in aer liber din industria chimica, petrochimica, de producere si transport al energiei electrice, exploatarilor miniere de suprafata sau subterane, instalatiilor de foraj, extractie, prelucrare si transport de produse petroliere si gaze naturale, constructiilor din domeniul nuclear, mijloacelor de transport rutiere, navale si pe calea ferata, pentru acestea urmand sa fie elaborate metodologii specifice.
Art. 4. - Termenii specifici utilizati in cuprinsul prezentei metodologii au intelesul precizat in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie.

CAPITOLUL II
Identificarea riscurilor de incendiu

Art. 5. - Identificarea riscurilor de incendiu reprezinta procesul de apreciere si stabilire a nivelurilor de risc de incendiu (pentru cladiri civile), respectiv a categoriilor de pericol de incendiu (pentru constructii de productie si depozitare), in anumite imprejurari, in acelasi timp si spatiu, pe baza urmatorilor parametri:
a) densitatea sarcinii termice si destinatia/functiunea, la cladirile civile;
b) proprietatile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic si densitatea sarcinii termice, pentru constructiile de productie si depozitare;
c) sursele potentiale de aprindere existente.
Art. 6. - In raport de parametrii enuntati la art. 5 exista, conform reglementarilor tehnice, urmatoarele niveluri de risc de incendiu, respectiv categorii de pericol de incendiu:
a) risc foarte ridicat (foarte mare) de incendiu, asociat pericolului de explozie, respectiv categoriile A si B de pericol de incendiu;
b) risc ridicat (mare) de incendiu (densitatea sarcinii termice > 840 Mj/m2; spatii pentru arhive, biblioteci, multiplicare, parcaje pentru autoturisme etc.), respectiv categoria C de pericol de incendiu (densitatea sarcinii termice > 105 Mj/m2);
c) risc mediu (mijlociu) de incendiu (420 Mj/m2 < densitatea sarcinii termice < 840 Mj/m2; centrale termice, bucatarii, oficii pentru prepararea mancarurilor calde etc.), respectiv categoria D de pericol de incendiu;
d) risc redus (mic) de incendiu (densitatea sarcinii termice < 420 Mj/m2), respectiv categoria E de pericol de incendiu.
Art. 7. - Nivelurile de risc de incendiu sau categoriile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone, spatii, incaperi, compartimente de incendiu, cladiri (civile, de productie si/sau depozitare, cu functii mixte) sau instalatii tehnologice si se precizeaza in mod obligatoriu in documentatiile tehnice si in planurile de interventie.

CAPITOLUL III
Evaluarea riscurilor de incendiu
Sectiunea 1
Risc de incendiu existent si risc de incendiu acceptat.
Factori de determinare a riscului de incendiu existent

Art. 8. - Evaluarea riscului de incendiu reprezinta procesul de estimare si cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit in continuare risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilitatii de producere a incendiului si a consecintelor evenimentului respectiv, precum si de comparare a acestuia cu un nivel limita prestabilit, denumit in continuare risc de incendiu acceptat.
Art. 9. - La estimarea riscului de incendiu existent, respectiv a probabilitatii de initiere a unui incendiu si a consecintelor acestuia, se au in vedere, dupa caz:
a) factorii care pot genera, contribui si/sau favoriza producerea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu (clasele de combustibilitate si de periculozitate ale materialelor si elementelor de constructii, respectiv ale produselor si substantelor depozitate sau prelucrate, sursele de aprindere existente, conditiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea, masurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor mentionati anterior);
b) agentii termici, chimici, electromagnetici si/sau biologici care pot interveni in caz de incendiu si efectele negative ale acestora asupra constructiilor, instalatiilor si a utilizatorilor;
c) nivelurile criteriilor de performanta ale constructiilor privind cerinta de calitate "siguranta la foc" (comportare, rezistenta si stabilitate la foc, preintampinarea propagarii incendiilor, cai de acces, evacuare si interventie);
d) nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, starea de functionare si performantele acestora;
e) factorul uman (numarul de persoane, varsta si starea fizica a acestora, nivelul de instruire);
f) alte elemente care pot influenta producerea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu.
Art. 10. - Sursele de aprindere se clasifica, dupa natura lor, in urmatoarele grupe:
a) surse de aprindere cu flacara (de exemplu: flacara de chibrit, lumanare, aparat de sudura; flacara inchisa);
b) surse de aprindere de natura termica (de exemplu: obiecte incandescente, caldura degajata de aparate termice, efectul termic al curentului electric etc.);
c) surse de aprindere de natura electrica (de exemplu: arcuri si scantei electrice, scurtcircuit, electricitate statica);
d) surse de aprindere de natura mecanica (de exemplu: scantei mecanice, frecare);
e) surse de aprindere naturale (de exemplu: caldura solara, trasnet);
f) surse de autoaprindere (de natura chimica, fizico-chimica si biologica, reactii chimice exoterme);
g) surse de aprindere datorate exploziilor si materialelor incendiare;
h) surse de aprindere indirecte (de exemplu: radiatia unui focar de incendiu).
Art. 11. - Conditiile (imprejurarile) preliminate care pot determina si/sau favoriza initierea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu se clasifica, de regula, in urmatoarele grupe:
a) instalatii si echipamente electrice defecte ori improvizate;
b) receptori electrici lasati sub tensiune, nesupravegheati;
c) sisteme si mijloace de incalzire defecte, improvizate sau nesupravegheate;
d) contactul materialelor combustibile cu cenusa, jarul si scanteile provenite de la sistemele de incalzire;
e) jocul copiilor cu focul;
f) fumatul in locuri cu pericol de incendiu;
g) sudarea si alte lucrari cu foc deschis, fara respectarea regulilor si masurilor specifice de P.S.I.;
h) reactii chimice necontrolate, urmate de incendiu;
i) folosirea de scule, dispozitive, utilaje si echipamente de lucru neadecvate, precum si executarea de operatiuni mecanice (polizare, rectificare, slefuire etc.) in medii periculoase;
j) neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operatiunilor si lucrarilor de reparatii si intretinere a masinilor si aparatelor cu piese in miscare;
k) scurgeri (scapari) de produse inflamabile;
l) defectiuni tehnice de constructii-montaj;
m) defectiuni tehnice de exploatare;
n) nereguli organizatorice;
o) explozie urmata de incendiu;
p) trasnet si alte fenomene naturale;
q) actiune intentionata ("arson");
r) alte imprejurari.
Art. 12. - (1) Masurile de aparare impotriva incendiilor, avute in vedere la determinarea riscului de incendiu existent, sunt cele destinate reducerii neutralizarii si/sau eliminarii factorilor de risc (mentionati la art. 9), respectiv pentru limitarea, localizarea si/sau lichidarea unui incendiu, in cazul in care acesta s-a produs.
(2) Masurile de aparare impotriva incendiilor se analizeaza si se stabilesc, dupa caz, pe baza prevederilor reglementarilor tehnice, normelor si dispozitiilor generale de P.S.I. si a celor specifice fiecarui domeniu de activitate, in corelare cu natura si cu nivelul riscurilor identificate.
Art. 13. - Cuantificarea probabilitatii de initiere a incendiilor se face prin valorificarea, cu metode specifice, a bancilor de date autorizate privind incendiile, probabilitatea exprimandu-se prin numarul de evenimente produse intr-un anumit interval de timp, considerat reprezentativ.
Art. 14. - In absenta unor banci de date autorizate probabilitatea de producere a incendiilor se poate exprima printr-o estimare calitativa, potrivit urmatoarelor calificative asociate evenimentelor respective:
a) improbabile;
b) extrem de rare;
c) rare;
d) probabile, dar nu frecvente;
e) frecvente.
Art. 15. - (1) Agentii termici, chimici, electromagnetici si/sau biologici care pot sa apara in caz de incendiu si efectele negative ale acestora asupra constructiilor, instalatiilor si a utilizatorilor se stabilesc pe baza prevederilor anexei nr. 2 la Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998.
(2) La efectele negative prevazute la alin. (1) se adauga, dupa caz, impactul asupra factorilor de mediu.
Art. 16. - (1) Evaluarea estimativa cumulata a efectelor agentilor care pot interveni in caz de incendiu asupra constructiilor, instalatiilor si a utilizatorilor, precum si asupra factorilor de mediu se exprima prin niveluri de gravitate.
(2) Nivelurile de gravitate se stabilesc, de regula, cu scop preventiv - inainte de producerea incendiilor, sau in scop operational - dupa declansarea incendiilor.
Art. 17. - La aprecierea nivelurilor de gravitate se vor avea in vedere, in principal, urmatorii parametri:
a) riscul de incendiu, acceptat sau cel real declansat prin procese de ardere si de termodegradare;
b) impactul direct al incendiilor prin urmatoarele consecinte:
• numarul persoanelor: victime, periclitate, evacuate sau salvate;
• valoarea pierderilor materiale;
• numarul animalelor: moarte, periclitate, evacuate sau salvate;
• efectele negative asupra unor factori de mediu (paduri, culturi, apa, aer etc.);
c) capacitatea operationala a fortelor si mijloacelor specializate de raspuns, prestabilite sau concentrate efectiv, pentru:
• evacuare, salvare si protectie;
• limitarea si stingerea incendiilor;
• inlaturarea operativa a unor urmari ale incendiilor;
d) costurile recuperarii si reabilitarii.
Art. 18. - Corelarea dintre nivelurile de gravitate, consecintele directe si clasificarea incendiilor se poate face pe baza tabelului urmator:

-----------------------------------------------------------------------------
Niveluri
de gravitate Consecinte directe Clasificarea incendiilor
-----------------------------------------------------------------------------
1 minore inceput de incendiu
2 semnificative incendiu notabil sau moderat
3 grave incendiu important sau mare
4 foarte grave incendiu foarte important sau sinistru
5 catastrofale incendiu major sau catastrofal
6 dezastruoase incendiu in masa sau dezastru
-----------------------------------------------------------------------------

Art. 19. - Nivelul riscului de incendiu acceptat poate fi stabilit, dupa caz, de catre:
a) proiectanti, prin documentatiile tehnice elaborate;
b) patron, prin strategia de aparare impotriva incendiilor, adoptata in interiorul unitatii sale;
c) autoritatile abilitate sa elaboreze si sa emita reglementari tehnice in domeniul apararii impotriva incendiilor.
Art. 20. - In situatiile in care riscul de incendiu existent depaseste limitele de acceptabilitate stabilite, este obligatorie reducerea acestuia prin diminuarea probabilitatii de initiere a incendiului si/sau a nivelului de gravitate a consecintelor, prin masuri de prevenire (reducerea factorilor de risc), respectiv prin masuri de limitare, localizare si lichidare a incendiului, precum si de limitare si inlaturare a consecintelor acestuia.

Sectiunea a 2-a
Metode de evaluare a riscurilor de incendiu

Art. 21. - Pentru evaluarea riscurilor de incendiu, in raport de fazele determinante ale sistemului supus evaluarii (proiectare, executie, exploatare, postutilizare) si de functiile acestuia (civila, de productie, mixta etc.), se pot utiliza urmatoarele tehnici, procedee si metode, denumite in continuare metode: matematice, analitice, grafice si/sau combinate.
Art. 22. - (1) Metodele matematice de evaluare a riscului de incendiu constau in determinarea unei valori numerice atasate sistemului supus evaluarii. Valoarea numerica in cauza se determina cu o formula de calcul in care intervin ca necunoscute factorii de risc, consecintele acestora asupra sistemului, efectele prezumate ale masurilor de protectie la foc prevazute, precum si posibilitatea de activare a factorilor de risc, fiecare dintre acesti factori fiind cuantificati (exprimati prin valori numerice) cu ajutorul unor scari convenabil alese.
(2) Metodele matematice de evaluare a riscului de incendiu se diferentiaza prin formula de calcul si scarile de cuantificare adoptate.
(3) Generic, formulele de calcul pot fi de forma:

P x G
R(incendiu) = ----- x a,
M

in care:
R(incendiu) - riscul de incendiu existent;
P, G - pericolul potential de incendiu generat de factorii de risc existenti, respectiv gravitatea consecintelor posibile ale incendiului;
M - totalitatea masurilor de protectie la foc asigurate;
a - coeficient care exprima probabilitatea de activare a factorilor de risc, diferentiat pe tipuri de obiective si natura factorilor de risc.
(4) Factorii P, G, M si a sunt la randul lor exprimati prin relatii de calcul in care necunoscutele sunt elemente specifice categoriei de factori. Formulele de calcul pot fi de tip aditiv (sume de termeni) sau multiplicativ (produs de factori), in functie de modul in care se aleg scarile de cuantificare.
(5) Valoarea obtinuta pentru riscul de incendiu R incendiu se compara cu anumite valori ale riscului acceptat pentru tipul de obiectiv, notat generic cu R(i acceptat).
(6) Se considera ca situatia analizata este acceptabila daca:

R(incendiu) <= R(i acceptat)

Art. 23. - Metodele analitice de evaluare a riscului de incendiu constau in identificarea si analizarea, pe baza unor algoritmi logici, a tuturor disfunctiilor ce pot aparea in sistemul supus evaluarii si a caror finalitate este incendiul sau un eveniment urmat de incendiu.
Art. 24. - (1) Metodele grafice de evaluare a riscului de incendiu se bazeaza pe exprimarea riscului de incendiu ca o functie de 2 parametri globali si compararea functiei cu anumite domenii de acceptabilitate.
(2) De regula, parametrii globali acceptati sunt: probabilitatea P de aparitie a evenimentului si nivelurile de gravitate G a consecintelor, ambii parametri fiind cuantificati cu un anumit numar de valori.
(3) Astfel, riscul de incendiu se exprima generic printr-o relatie de forma:

R(incendiu) = f (P, G)

(4) Scara de evaluare a nivelurilor de gravitate G poate fi adoptata conform art. 18, iar cea de estimare a probabilitatii globale P de aparitie poate fi adoptata conform art. 14.
(5) Daca se reprezinta intr-un sistem de coordonate P-G, cu scarile propuse, se obtine un anumit numar de zone care pot fi grupate in doua domenii: riscuri acceptabile si riscuri inacceptabile.
(6) Domeniile de acceptabilitate sau de inacceptabilitate se stabilesc pe baza experientei anterioare sau a rationamentelor previzionale.
(7) Riscul de incendiu atasat unui sistem aflat intr-o situatie data va corespunde unui punct in una dintre zonele reprezentarii P-G, situandu-se astfel in unul dintre domeniile amintite.

G ^
(GRAVITATE)|
|
5 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| | | | | |
4 |----------- - - - -|- - - -|- - - -|- - - - |
| |DOMENIUL RISCURILOR INACCEPTABILE|
3 | - - - - -+- - - - | - - - | - - - | - - - -|
| | | | |
2 |- - - - - ---------- - - - - - - - | - - - -|
| | | | | |
1 | - - - - -|- - - - ----------------- - - - -|
| | | | | |
0 | - - - - -|- - - - | - - - | - - - ---------|
| DOMENIUL RISCURILOR ACCEPTABILE |
------------------------------------------------------------>
improbabil extrem rar probabil frecvent P
de rar (PROBABILITATE)

G ^
(GRAVITATE)|
5 |--------------------------------------------------
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
4 |----------+---------+---------+---------+---------|
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
3 |----------+---------+---------+---------+---------|
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
2 |----------+---------+---------+---------+---------|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 |----------+---------+---------+---------+---------|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
0 |----------+---------+---------+---------+---------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
------------------------------------------------------------------->
improbabil extrem rar probabil frecvent P
de rar (PROBABILITATE)
(1) (2) (3) (4) (5)

CAPITOLUL IV
Controlul riscurilor de incendiu

Art. 25. - (1) Controlul riscurilor de incendiu reprezinta ansamblul masurilor tehnice si organizatorice destinate mentinerii (reducerii) riscurilor in limitele de acceptabilitate stabilite.
(2) In ordinea adoptarii lor masurile sunt: stabilirea prioritatilor de actiune, implementarea masurilor de control, gestionarea si monitorizarea riscurilor.
Art. 26. - (1) Stabilirea prioritatilor de actiune reprezinta procesul de adoptare a deciziilor referitoare la categoriile de risc asupra carora este prioritar sa se actioneze.
(2) La stabilirea prioritatilor de actiune se vor avea in vedere criteriile utilizate la evaluarea riscurilor de incendiu, respectiv probabilitatea de aparitie si gravitatea consecintelor incendiilor.
Art. 27. - Implementarea masurilor de control al riscurilor de incendiu se realizeaza, dupa caz, prin:
a) asigurarea unei examinari sistematice si calificate a factorilor determinanti de risc;
b) stabilirea si elaborarea responsabilitatilor, sarcinilor, regulilor, instructiunilor si masurilor privind apararea impotriva incendiilor si aducerea acestora la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si persoanelor interesate;
c) stabilirea persoanelor cu atributii privind punerea in aplicare a masurilor de aparare impotriva incendiilor;
d) asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, a personalului necesar interventiei si a conditiilor pentru pregatirea acestuia;
e) reluarea etapelor de identificare si evaluare a riscului de incendiu la schimbarea conditiilor preliminate.
Art. 28. - Gestionarea riscurilor de incendiu reprezinta ansamblul activitatilor de fundamentare, elaborare si implementare a unei strategii coerente de prevenire, de limitare si combatere a riscurilor de incendiu, incluzand si procesul de luare a deciziilor in situatiile de producere a unui astfel de eveniment.
Art. 29. - Monitorizarea gestionarii riscurilor de incendiu reprezinta procesul de supraveghere a modului de desfasurare a etapelor referitoare la identificarea, evaluarea si controlul riscurilor, de analizare a eficientei masurilor intreprinse in raport cu rezultatele obtinute si de luare a deciziilor care se impun.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Art. 30. - (1) Pe baza prevederilor prezentei metodologii ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale vor elabora metode si proceduri pentru identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competenta.
(2) Metodele si procedurile prevazute la alin. (1) se emit cu avizul de specialitate al Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
Art. 31. - (1) Persoanele fizice care, potrivit legii, examineaza sistemele constructive, dispozitivele, echipamentele si instalatiile tehnologice in vederea identificarii, evaluarii si controlului riscurilor de incendiu trebuie sa fie calificate si atestate in acest sens, pe baza standardelor ocupationale.
(2) Persoanele juridice care au in obiectul de activitate si identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu trebuie sa faca dovada ca dispun de angajati avand calificarea prevazuta la alin. (1).
(3) Identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu se pot face si de catre proiectanti, persoane fizice sau juridice, pentru constructiile, instalatiile tehnologice si alte amenajari proiectate de acestia.
Art. 32. - (1) La nivel teritorial identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu cuprind urmatoarele categorii de riscuri: industrial, de transport, al constructiilor, natural si social.
(2) Evaluarea riscurilor in profil teritorial se efectueaza de personalul unitatilor si subunitatilor de pompieri militari, pe baza metodelor si procedurilor elaborate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

ANEXA
la metodologie
DEFINITII. TERMINOLOGIE

Agent - factor activ rezultat in caz de incendiu, care provoaca diferite fenomene fizice, chimice, electromagnetice sau biologice, cu actiuni si efecte asupra constructiilor, instalatiilor si a utilizatorilor.
Ardere (combustie) - reactie de combinare a unui material cu oxigenul, insotita de degajare de caldura si, in general, de emisie de flacari si/sau incandescenta si/sau degajare de fum.
Arson - termen de origine engleza, intraductibil, ce desemneaza cauzele incendiilor provocate prin actiuni criminale.
Banca de date autorizata - situatie statistica a cauzelor de incendii produse intr-un anumit domeniu de activitate, intocmita de organul de specialitate al administratiei publice centrale care coordoneaza activitatea respectiva sau de catre o alta autoritate ori asociatie profesionala care detine competenta profesionala prevazuta de reglementari specifice.
Combustibilitate - proprietate a unor corpuri, materiale sau substante de a arde in prezenta aerului, dupa aprinderea lor.
Clasa de combustibilitate - caracteristica (clasificare) a unui material sau element de constructie, exprimata in functie de posibilitatea de a se aprinde usor sau greu si de capacitatea de a contribui la dezvoltarea incendiului.
Clasa de periculozitate - caracteristica (clasificare) a materialelor si/sau a substantelor care se depoziteaza, exprimata in functie de contributia pe care o aduc la aparitia si dezvoltarea incendiilor, precum si de sensibilitatea lor la efectele acestora.
Densitate de sarcina termica - raportul dintre sarcina termica si suprafata sectiunii orizontale a spatiului afectat de incendiu.
Imprejurare (conditie) preliminata - situatie in care se poate gasi la un moment dat un ansamblu de elemente materiale, cu sau fara participarea factorului uman, care poate genera si/sau favoriza initierea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu.
Incendiu - proces de combustie complex, cu evolutie aleatorie, definit de urmatoarele elemente:
a) existenta materialului combustibil si actiunea unei surse de aprindere (de initiere a incendiului);
b) initierea si dezvoltarea in spatiu si in timp a unei arderi si scaparea ei de sub control;
c) producerea de pierderi materiale si/sau umane in urma arderii;
d) necesitatea interventiei printr-o actiune de stingere, cu scopul intreruperii si lichidarii procesului de ardere.
Risc de incendiu - stare exprimata prin relatia de interdependenta intre probabilitatea globala de initiere a unui incendiu si gravitatea consecintelor evenimentului respectiv. De regula, relatia este exprimata prin produsul celor 2 parametri.
Risc de incendiu acceptat - nivel limita al riscului de incendiu existent, considerat acceptabil din punct de vedere al gravitatii consecintelor incendiului, corelat cu probabilitatea de initiere a evenimentului respectiv.
Sistem - ansamblu de elemente materiale, umane si/sau informationale asociate intr-o relatie de interdependenta, situat intr-un mediu dat, care indeplineste una sau mai multe functii specificate, in scopul desfasurarii corespunzatoare a uneia sau mai multor activitati.
Sarcina termica (de incendiu) - cantitatea de caldura pe care o poate degaja prin ardere totalitatea materialelor combustibile, fixe si mobile, existente in spatiul afectat de incendiu.
Sursa de aprindere (initiere a arderii) - fenomen fizic, chimic sau de alta natura care genereaza o cantitate de energie capabila de a initia aprinderea unui material sau mediu combustibil.

 


 

L E G E
privind apararea impotriva incendiilor Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - (1) Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii.
(2) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile referitoare la situatii de urgenta, factori si tipuri de risc, interventie operativa si evacuare au intelesul prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si


2
completari prin Legea nr.15/2005, iar termenii si expresiile specifice apararii impotriva incendiilor au urmatorul inteles:
a) autorizatie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, in baza legii, de catre inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, prin care se certifica, in urma verificarilor in teren si a documentelor privind realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, indeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - la constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari; autorizatia de securitate la incendiu confera persoanelor fizice sau juridice, detinatoare ale constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari, dreptul de a le edifica, pune in functiune si exploata din punct de vedere al indeplinirii cerintei esentiale - securitate la incendiu;
b) aviz de securitate la incendiu - actul emis, in baza legii, de catre inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor de aparare impotriva incendiilor, adoptate in documentatiile tehnice de proiectare, pentru indeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - a constructiilor, instalatiilor si altor amenajari;
c) incendiu – ardere autointretinuta, care se desfasoara fara control in timp si spatiu, care produce pierderi de vieti omenesti si/sau pagube materiale si care necesita o interventie organizata in scopul intreruperii procesului de ardere;
d) cauza a incendiului – suma factorilor care concura la initierea incendiului, care consta, de regula, in sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum si imprejurarile determinante care au dus la izbucnirea acestuia;
e) mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor – sisteme, instalatii, echipamente, utilaje, aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substante si autospeciale destinate prevenirii, limitarii si stingerii incendiilor;
f) operatiuni de lunga durata – interventiile pentru stingerea incendiilor si eliminarea efectelor negative ale acestora cu o durata mai mare de patru ore;


3
g) organizare a interventiei in caz de incendiu – ansamblul masurilor tehnico-organizatorice necesare stabilirii fortelor, responsabilitatilor, sarcinilor, mijloacelor, metodelor si procedeelor ce pot fi utilizate pentru evacuarea si salvarea persoanelor si animalelor, protectia bunurilor si vecinatatilor, precum si pentru stingerea incendiilor;
h) pericol iminent de incendiu – situatia creata de cumularea factorilor care concura la initierea incendiului, declansarea acestuia fiind posibila in orice moment;
i) schema cu riscurile teritoriale documentul intocmit de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, care cuprinde tipurile de riscuri specifice, precum si resursele estimate pentru gestionare;
j) plan de analiza si acoperire a riscurilor – documentul care cuprinde riscurile potentiale dintr-o unitate administrativ-teritoriala, masurile, actiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor respective;
k) prevenirea incendiilor totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a securitatii echipelor de interventie;
l) raport de interventie documentul operativ de informare si analiza statistica in care se inscriu datele esentiale constatate la locul interventiei privind amploarea si intensitatea incendiului, cauza probabila a acestuia, efectele produse, desfasurarea interventiei, fortele participante si timpii operativi realizati;
m) stingere a incendiilor – totalitatea actiunilor de limitare si intrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee si mijloace specifice;
n) utilizator – persoana fizica sau juridica ce foloseste un bun, cu orice titlu, in interesul sau, al altuia sau in interes public;
o) scenariu de securitate la incendiu – documentul care descrie calitativ evolutia unui incendiu in timp, identificand evenimentele - cheie care il caracterizeaza si il diferentiaza de alte incendii posibile intr-o incinta.


4
Art. 2. - Apararea impotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, national, cu caracter permanent, la care sunt obligate sa participe, in conditiile prezentei legi, autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si toate persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul Romaniei.
Art. 3. - (1) Coordonarea, controlul si acordarea asistentei tehnice de specialitate in domeniul apararii impotriva incendiilor se asigura de catre Ministerul Administratiei si Internelor, la nivel central prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, iar la nivel local prin inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti.
(2) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectoratul General, elaboreaza strategia nationala de aparare impotriva incendiilor, care se prezinta Guvernului spre aprobare de catre ministrul administratiei si internelor.
(3) Inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti, denumite in continuare inspectorate, isi exercita atributiile specifice in zone de competenta stabilite prin hotarare a Guvernului.
(4) Managementul situatiilor de urgenta determinate de incendii se asigura prin componentele Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta.
Art. 4. - (1) Autoritatile administratiei publice locale asigura aplicarea masurilor privind activitatile de aparare impotriva incendiilor cuprinse in planurile de analiza si acoperire a riscurilor ce se intocmesc la nivelul localitatii si judetului.
(2) Planurile de analiza si acoperire a riscurilor se actualizeaza anual.
(3) Metodologia de elaborare si structura - cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


5
(4) Prefectii, primarul general al municipiului Bucuresti si primarii asigura, dupa caz, elaborarea planurilor de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale pe care le reprezinta.
Art. 5. - Persoanele fizice si juridice raspund, potrivit legii, de stabilirea si aplicarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, precum si de consecintele producerii incendiilor.
CAPITOLUL II
Obligatii privind apararea impotriva incendiilor
Sectiunea 1
Obligatii generale
Art. 6. - (1) Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte reglementarile tehnice si dispozitiile de aparare impotriva incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul.
(2) Persoana care observa un incendiu are obligatia de a anunta prin orice mijloc serviciile de urgenta, primarul sau politia si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului.
(3) In cazul in care anuntul de incendiu s-a facut cu rea-credinta, fara motiv intemeiat, autorul raspunde contraventional sau penal, potrivit legii, si suporta cheltuielile ocazionate de deplasarea fortelor de interventie.
Art. 7. - (1) In caz de incendiu, orice persoana trebuie sa acorde ajutor, cand si cat este rational posibil, semenilor aflati in pericol sau dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a reprezentantilor autoritatilor administratiei publice, precum si a personalului serviciilor de urgenta.
(2) In cazul incendiilor produse la paduri, plantatii, culturi agricole, miristi, pasuni si fanete, persoanele aflate in apropiere au


6
obligatia sa intervina imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea si stingerea acestora.
Art. 8. - In cazurile de forta majora determinate de incendii, persoanele fizice si juridice care detin, cu orice titlu, terenuri, constructii, instalatii tehnologice sau mijloace de transport, au urmatoarele obligatii:
a) sa permita, neconditionat, accesul serviciilor de urgenta si al persoanelor care acorda ajutor;
b) sa permita, neconditionat, utilizarea apei, a materialelor si a mijloacelor proprii pentru operatiuni de salvare, de stingere si de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;
c) sa accepte masurile stabilite de comandantul interventiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei constructii sau a unei parti din constructie, taierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporara a activitatilor sau evacuarea din zona periclitata si sa acorde sprijin, cu forte si mijloace proprii, pentru realizarea acestor masuri.
Art. 9. - La incheierea oricaror acte de transmitere temporara a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile, precum si a contractelor de antrepriza, partile sunt obligate sa prevada expres in actele respective raspunderile ce le revin in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor.
Art. 10. – (1) Pentru limitarea propagarii si stingerea incendiilor, precum si pentru limitarea si inlaturarea efectelor acestora, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor acestuia, consiliile judetene, consiliile locale, persoanele juridice si asociatiile familiale prevazute la art. 8 si persoanele fizice care desfasoara individual activitati economice in conditiile Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, cu modificarile ulterioare, au obligatia sa colaboreze intre ele, contribuind cu


7
forte si mijloace, pe baza de reciprocitate sau pe baza contractuala.
(2) Organizarea actiunilor de colaborare si procedurile necesare se stabilesc prin conventii incheiate intre parti, cu avizul inspectoratelor.
Art. 11. - Detinatorii si utilizatorii de constructii ori de instalatii, echipamente tehnologice de productie si de transport au obligatia sa conlucreze cu autoritatile administratiei publice si cu organele de specialitate ale acestora in organizarea, asigurarea, pregatirea si punerea in aplicare a planurilor de interventie in caz de incendiu.
Art. 12. - (1) Autoritatile administratiei publice centrale si celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, judetene sau locale, institutiile publice si operatorii economici, au obligatia sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, atestati potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General. Ocupatiile de cadru tehnic si personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor sunt definite pe baza standardelor ocupationale aprobate conform legislatiei in vigoare.
(2) Consiliile locale si operatorii economici care desfasoara activitati cu risc de incendiu si care au obligatia prevazuta la alin. (1) se stabilesc pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General.
(3) Numirea si schimbarea din functie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor trebuie comunicata de angajator in termen de 48 ore de la angajare, dupa caz, la nivel central Inspectoratului General iar la nivel local inspectoratelor.
(4) Neindeplinirea corespunzatoare a atributiilor specifice atrage dupa sine schimbarea din functie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, situatie care trebuie comunicata de


8
angajator in termen de 48 ore de la angajare, la nivel central Inspectoratului General iar la nivel local inspectoratelor, dupa caz.
(5) Persoanele fizice si asociatiile familiale care desfasoara activitati economice autorizate pe teritoriul Romaniei, precum si celelalte entitati legal constituite, neprevazute la alin. (1), indeplinesc atributiile pe linia apararii impotriva incendiilor in nume propriu, prin titularul de drept al entitatii.
Sectiunea a 2-a
Obligatiile consiliului local si ale primarului
Art. 13. - Consiliul local are urmatoarele obligatii principale:
a) aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta, stabileste resursele necesare pentru aplicarea acestuia si il transmite inspectoratului in raza caruia functioneaza;
b) emite hotarari, in conditiile legii, cu privire la organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta;
c) instituie reguli si masuri specifice corelate cu nivelul si natura riscurilor locale;
d) infiinteaza, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenta si aproba regulamentul de organizare si functionare al acestuia;
e) desemneaza seful serviciului voluntar de urgenta, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;
f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare in vederea organizarii, inzestrarii, functionarii si indeplinirii atributiilor legale de catre serviciile de urgenta voluntare infiintate, si exercita controlul folosirii acestora;
g) cuprinde anual, in bugetul propriu, sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenta voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte


9
evenimente, cat si pentru asigurarea de persoane si raspundere civila a personalului cu atributii pe linie de interventie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite in timpul si din cauza indeplinirii atributiilor specifice;
h) asigura includerea, in planurile de organizare, de dezvoltare urbanistica si de amenajare a teritoriului, a cailor de acces pentru interventii, a lucrarilor pentru realizarea sistemelor de anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de incendiu;
i) analizeaza, semestrial si ori de cate ori este nevoie, capacitatea de aparare impotriva incendiilor a unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta si informeaza inspectoratul cu privire la masurile stabilite pentru optimizarea acesteia;
j) asigura imobile si spatii amenajate corespunzator pentru functionarea serviciului de urgenta voluntar, precum si mijloacele de comunicatii necesare;
k) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege pentru apararea impotriva incendiilor.
Art. 14. - Primarul are urmatoarele obligatii principale:
a) asigura elaborarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor si aplicarea acestuia;
b) asigura respectarea criteriilor de performanta pentru constituirea serviciului de urgenta voluntar si elaborarea regulamentului de organizare si functionare al acestuia;
c) coordoneaza organizarea permanenta a interventiei in caz de incendiu la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, asigura participarea la interventie a serviciului voluntar de urgenta cu mijloacele din dotare si conducerea interventiei, pana la stingerea incendiului ori pana la sosirea fortelor inspectoratului;
d) asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul adunarilor sau al manifestarilor publice;


10
e) asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor la constructiile si instalatiile tehnologice apartinand domeniului public si privat al unitatii administrativ-teritoriale, precum si la institutiile publice;
f) dispune verificarea indeplinirii masurilor stabilite prin avizele, autorizatiile si acordurile pe care le emite;
g) asigura realizarea si mentinerea in stare de functionare a cailor de acces, a sistemelor de anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de incendiu;
h) organizeaza si executa, prin serviciul de urgenta voluntar, controlul respectarii regulilor de aparare impotriva incendiilor la gospodariile cetatenesti; informeaza populatia cu privire la modul de comportare si de interventie in caz de incendiu;
i) asigura incadrarea serviciului de urgenta voluntar cu personal atestat in conditiile legii, precum si pregatirea profesionala si antrenarea acestuia;
j) asigura conditiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenta voluntare si a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
k) asigura dotarea serviciilor de urgenta voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice, carburanti, lubrifianti si alte mijloace necesare sustinerii operatiunilor de interventie, inclusiv hrana si antidotul pentru participantii la interventiile de lunga durata;
l) informeaza, de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea, cu forte si mijloace proprii, a oricarui incendiu pe raza unitatii administrativ-teritoriale, iar in termen de trei zile lucratoare completeaza si trimite acestuia raportul de interventie;
m) analizeaza anual dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si asigura completarea acesteia, conform normelor in vigoare;
n) comunica de indata inspectoratului scoaterea si repunerea din/in functiune a oricarei autospeciale de interventie precum si, in scris, dotarea cu autospeciale de interventie noi;


11
o) asigura, prin mijloacele avute la dispozitie, desfasurarea activitatilor de informare si educatie antiincendiu a populatiei;
p) analizeaza si solutioneaza petitiile cetatenilor in problema apararii impotriva incendiilor;
q) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege pentru apararea impotriva incendiilor a comunitatii locale.
Sectiunea a 3-a
Obligatiile consiliului judetean si ale
Consiliului General al Municipiului Bucuresti
Art. 15. - Consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti are urmatoarele obligatii principale:
a) aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor aferent judetului sau municipiului Bucuresti, dupa caz, si stabileste resursele necesare pentru aplicarea acestuia;
b) instituie reguli si dispozitii de aparare impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
c) analizeaza anual capacitatea de aparare impotriva incendiilor si hotaraste masuri de optimizare a acesteia;
d) asigura, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea in planurile de amenajare a teritoriului a sistemelor de alimentare cu apa, precum si a cailor de acces pentru interventie in caz de incendiu;
e) prevede si aproba in bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea actiunilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor;
f) hotaraste, in conditiile legii, infiintarea unor centre de formare si evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenta, cu acordul Inspectoratului General;
g) sprijina organizatoric, material si financiar organizarea si desfasurarea concursurilor serviciilor de urgenta si cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
h) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege.


12
Sectiunea a 4-a
Obligatiile prefectului
Art. 16. - Prefectul are urmatoarele obligatii principale:
a) coordoneaza activitatile de aparare impotriva incendiilor din responsabilitatea autoritatilor centrale din teritoriu, conform legii;
b) aproba schema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritoriala, intocmita de inspectorat;
c) instituie, in conditiile legii, masuri obligatorii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
d) analizeaza rapoartele intocmite de organele de specialitate si dispune masuri pentru respectarea legalitatii in domeniu;
e) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege in domeniul apararii impotriva incendiilor.
Sectiunea a 5-a
Obligatiile autoritatilor administratiei publice centrale
Art. 17. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor isi exercita atributiile in domeniul apararii impotriva incendiilor prin Inspectoratul General si inspectorate.
(2) Inspectoratul General elaboreaza strategii, norme, reglementari tehnice si dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor, obligatorii pe intreg teritoriul Romaniei, care se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Cheltuielile curente si de capital aferente activitatii serviciilor de urgenta profesioniste se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si din alte surse prevazute de lege.


13
Art. 18. - Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale au urmatoarele obligatii principale:
a) elaboreaza, pe baza strategiei nationale de aparare impotriva incendiilor, strategii sectoriale privind apararea impotriva incendiilor in domeniul lor de competenta si asigura aplicarea acestora;
b) emit/modifica, cu avizul Inspectoratului General, norme si reglementari tehnice de aparare impotriva incendiilor specifice domeniului lor de activitate;
c) indruma, controleaza si analizeaza respectarea normelor si reglementarilor tehnice;
d) stabilesc, pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, metode si proceduri pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competenta;
e) organizeaza si gestioneaza baze de date privind, in principal, riscurile de incendiu, caracteristicile substantelor si materialelor utilizate in domeniu, metodele adecvate de interventie si protectie, mijloacele existente, cadrele tehnice si evenimentele specifice;
f) stabilesc, impreuna cu Inspectoratul General, in domeniul lor de competenta, temele si activitatile practic-aplicative si de educatie privind apararea impotriva incendiilor care se includ in programele pentru toate formele de invatamant, in planurile activitatilor extrascolare, precum si in programele de formare continua a adultilor;
g) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege privind apararea impotriva incendiilor.
Sectiunea a 6-a
Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului
Art. 19. - Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele obligatii principale:


14
a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate;
b) sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;
c) sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de lege si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora; in cazul anularii avizelor sau a autorizatiilor, sa dispuna imediat sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor respective;
d) sa permita, in conditiile legii, executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informatiile solicitate si sa nu ingreuneze sau sa obstructioneze, in nici un fel, efectuarea acestora;
e) sa permita alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie in situatii de urgenta;
f) sa intocmeasca, sa actualizeze permanent si sa transmita inspectoratului lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metodele de interventie si prim-ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
g) sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca atributiile ce revin salariatilor la locurile de munca;
h) sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzator prin indicatoare de avertizare de catre persoanele din exterior care au acces in unitatea sa;


15
i) sa asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenta privat precum si functionarea acestuia conform reglementarilor in vigoare ori sa incheie contract cu un alt serviciu de urgenta voluntar sau privat, capabil sa intervina operativ si eficace pentru stingerea incendiilor;
j) sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru aplicarea acestora in orice moment;
k) sa permita, la solicitare, accesul fortelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoastere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate de acesta;
l) sa asigure utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant;
m) sa asigure pregatirea si antrenarea serviciului de urgenta privat pentru interventie;
n) sa asigure si sa puna in mod gratuit la dispozitia fortelor chemate in ajutor mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protectie specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului-ajutor;
o) sa stabileasca si sa transmita catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor sale, regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea produselor respective;
p) sa informeze de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricarui incendiu, iar in termen de trei zile lucratoare sa completeze si sa trimita acestuia raportul de interventie;
q) sa utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii;
r) sa indeplineasca orice alte atributii prevazute de lege privind apararea impotriva incendiilor.


16
Art. 20. - Persoanele fizice, asociatiile familiale sau persoanele juridice care detin parti din acelasi imobil trebuie sa colaboreze pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin din prezenta lege, in vederea asigurarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pentru intregul imobil.
Art. 21. - Utilizatorul are urmatoarele obligatii principale:
a) sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator, dupa caz;
b) sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau de importator;
c) sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza sau le desfasoara;
d) sa nu efectueze modificari neautorizate si fara acordul scris al proprietarului, al proiectantului initial al constructiei, instalatiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislatiei in vigoare;
e) sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului institutiei sau proprietarului, dupa caz, orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu.
Art. 22. - Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale:
a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau conducatorul institutiei, dupa caz;
b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau conducatorul institutiei, dupa caz;


17
c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca, orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau situatie stabilita de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat cu atributii in domeniul impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
f) sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca la aparitia oricarui pericol iminent de incendiu;
g) sa furnizeze persoanelor abilitate, toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
Sectiunea a 7-a
Obligatiile proiectantilor si executantilor
Art. 23. - Proiectantii de constructii si amenajari, de echipamente, utilaje si instalatii tehnologice sunt obligati:
a) sa elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajari stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General si sa evalueze riscurile de incendiu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
b) sa cuprinda in documentatiile pe care le intocmesc masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le contin obiectele proiectate;
c) sa prevada in documentatiile tehnice de proiectare, potrivit reglementarilor specifice, mijloacele tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamentele de protectie specifice;


18
d) sa includa in proiecte si sa predea beneficiarilor schemele si instructiunile de functionare a mijloacelor de aparare impotriva incendiilor pe care le-au prevazut in documentatii, precum si regulile necesare de verificare si intretinere in exploatare a acestora, intocmite de producatori;
e) sa asigure asistenta tehnica necesara realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor cuprinse in documentatii, pana la punerea in functiune.
Art. 24. - Executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii sunt obligati:
a) sa realizeze, integral si la timp, masurile de aparare impotriva incendiilor cuprinse in proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;
b) sa asigure luarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul executarii lucrarilor, precum si la organizarile de santier;
c) sa asigure functionarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor prevazute in documentatiile de executie la parametrii proiectati, inainte de punerea in functiune.
Art. 25. - Proiectantilor si executantilor le sunt aplicabile, dupa caz, si dispozitiile prevazute la art. 19-22 din prezenta lege.
Sectiunea a 8-a
Obligatiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor
Art. 26. - (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, desemnate/desemnati la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, ministerelor si celorlalte organe centrale de specialitate au urmatoarele obligatii principale:


19
a) elaboreaza programele de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul de activitate a autoritatii respective;
b) fac propuneri de reglementari tehnice si organizatorice a activitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;
c) controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea impotriva incendiilor, in cadrul institutiei publice care i-a desemnat;
d) elaboreaza si supun spre analiza ministrului de resort sau conducatorului institutiei, dupa caz, raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor din domeniul de activitate;
e) analizeaza anual respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta private din institutiile si unitatile subordonate, dotarea cu mijloace de aparare impotriva incendiilor si fac propuneri de optimizare a acestora;
f) elaboreaza si inainteaza spre aprobare programe de informare si educatie specifica.
(2) Formarea si evaluarea cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor se realizeaza de catre unitatile abilitate in conditiile legii, iar certificarea competentei profesionale se realizeaza de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila autorizat la Centrul National de Formare Profesionala a Adultilor.
Art. 27. - (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliilor judetene si locale, institutiilor si operatorilor economici au urmatoarele obligatii principale:
a) participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, institutiei sau operatorului economic;
b) controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;


20
c) propun includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;
d) indruma si controleaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si analizeaza respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private, dupa caz, in unitatile si institutiile din care fac parte;
e) prezinta conducerii, semestrial sau ori de cate ori situatia impune, raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
f) raspund de pregatirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, dupa caz, precum si de participarea acestuia la concursurile profesionale;
g) acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situatii de urgenta in indeplinirea atributiilor.
(2) Formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor prevazute la alin. (1) se realizeaza in centre de formare si evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupationale recunoscute la nivel national.
CAPITOLUL III
Exercitarea autoritatii de stat in domeniul
apararii impotriva incendiilor
Art. 28. - (1) Exercitarea autoritatii de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor se realizeaza prin activitati de reglementare, autorizare, avizare, atestare, recunoastere, desemnare, supraveghere a pietei, control, organizarea stingerii incendiilor si tragerea la raspundere juridica a persoanelor vinovate.
(2) Controlul de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor se exercita, la nivel central, prin inspectia de prevenire


21
si alte compartimente si unitati din structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv, la nivel local, prin inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor, in scopul aplicarii unitare a prevederilor legale pe intreg teritoriul Romaniei, potrivit competentelor.
Art. 29. - (1) In toate fazele de cercetare, proiectare, executie si pe intreaga lor durata de existenta, constructiile si amenajarile de orice tip, echipamentele, utilajele si instalatiile tehnologice se supun unei examinari sistematice si calificate pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, in conditiile prevazute de reglementarile specifice.
(2) Obligatia executarii activitatilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor care concura la proiectarea, realizarea, exploatarea, intretinerea, repararea, postutilizarea constructiilor, echipamentelor si a instalatiilor tehnologice, potrivit legii.
(3) Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se elaboreaza de Inspectoratul General, se aproba de ministrul administratiei si internelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 30. - (1) Inceperea lucrarilor de executie la constructii si instalatii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinatiei celor existente, precum si punerea in functiune a acestora se fac numai dupa obtinerea avizului sau a autorizatiei de securitate la incendiu, dupa caz.
(2) Obligatia solicitarii si obtinerii avizelor si/sau a autorizatiilor prevazute la alin. (1) revine persoanei fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii noi sau interventii la constructiile existente ori, dupa caz, beneficiarului investitiei.
(3) Avizele si autorizatiile prevazute la alin. (1) se elibereaza de catre inspectorate, in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, in conditiile prevazute de normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu.


22
(4) Categoriile de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, se aproba prin hotarare a Guvernului.
(5) Nerespectarea cerintelor care au stat la baza eliberarii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu atrage sanctionarea conform legii, si, dupa caz, anularea avizului sau a autorizatiei.
(6) Anularea avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu impune sistarea lucrarilor de constructii sau, respectiv, oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor respective.
(7) Masura prevazuta la alin. (6) se comunica in cel mult 48 de ore, prin grija inspectoratului, la registrul comertului, prefectului si altor institutii publice cu competente in domeniu.
(8) Litigiile generate de eliberarea si anularea avizului ori autorizatiei de securitate la incendiu se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.
(9) Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu se elaboreaza de Inspectoratul General, se aproba de ministrul administratiei si internelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(10) Pentru actele privind avizele si autorizatiile eliberate potrivit legii, se percep tarife stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
CAPITOLUL IV
Serviciile de urgenta voluntare si private
Sectiunea 1
Dispozitii comune
Art. 31. - (1) Serviciile de urgenta sunt profesioniste sau voluntare, publice sau private.


23
(2) Serviciile de urgenta profesioniste functioneaza in subordinea Inspectoratului General, potrivit reglementarilor specifice.
(3) Consiliile locale au obligatia sa constituie servicii de urgenta voluntare, iar operatorii economici si institutiile, care desfasoara activitati cu risc de incendiu, servicii de urgenta private, potrivit legii.
(4) In domeniul apararii impotriva incendiilor pot functiona si servicii de urgenta private constituite ca societati comerciale.
Sectiunea a 2-a
Constituirea si atributiile serviciilor de urgenta
voluntare sau private
Art. 32. - (1) Serviciile de urgenta voluntare/private sunt structuri specializate, altele decat cele apartinand serviciilor de urgenta profesioniste, organizate cu personal angajat si/sau voluntar, in scopul apararii vietii, avutului public si/sau a celui privat impotriva incendiilor si a altor calamitati, in sectoarele de competenta stabilite cu avizul inspectoratelor.
(2) Serviciile de urgenta voluntare/private au in structura compartiment sau specialisti pentru prevenirea incendiilor, care pot fi si cadre tehnice specializate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform art. 12 alin. (1), formatii de interventie, salvare si prim ajutor, precum si, dupa caz, ateliere de reparatii si de intretinere.
(3) Constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor de urgenta voluntare/private se realizeaza pe baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul General si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(4) Organizarea si functionarea serviciilor de urgenta voluntare/private se stabilesc prin regulamente aprobate, dupa caz, de catre consiliile locale sau conducerile operatorilor economici si institutiilor care le-au constituit, cu respectarea criteriilor de performanta.


24
(5) Infiintarea, extinderea sau restrangerea activitatii, precum si desfiintarea unui serviciu de urgenta voluntar/privat se face numai cu avizul inspectoratului.
Art. 33. - Serviciile de urgenta voluntare/private au urmatoarele atributii principale:
a) desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si a masurilor de aparare impotriva incendiilor;
b) verifica modul de aplicare a normelor, reglementarilor tehnice si dispozitiilor care privesc apararea impotriva incendiilor, in domeniul de competenta;
c) asigura interventia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor, a animalelor si a bunurilor periclitate de incendii sau in alte situatii de urgenta.
Art. 34. - (1) Formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a personalului serviciilor de urgenta voluntare sau private se realizeaza de catre centre de formare si evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General.
(2) Statutul personalului din serviciile de urgenta voluntare se stabileste prin hotarare a Guvernului.
Art. 35. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii serviciilor de urgenta voluntare se asigura din bugetele locale.
(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii serviciilor de urgenta private se asigura de operatorii economici si institutiile care le-au constituit.
Art. 36. - (1) Pe baza hotararii consiliului local si in conditiile prevazute de lege, serviciul de urgenta voluntar poate presta, contra cost, catre orice persoana fizica sau juridica, fara a afecta indeplinirea atributiilor, unele servicii, cum sunt:


25
a) supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor la targuri, expozitii, manifestari cultural-sportive, activitati de filmare si altele asemenea;
b) transport de apa, evacuarea apei din subsolurile cladirilor sau din fantani;
c) limitarea, colectarea sau indepartarea unor produse poluante;
d) efectuarea de lucrari la inaltime;
e) transport de apa.
(2) Costurile pentru prestarile de servicii efectuate sunt stabilite prin hotarare a consiliului local, iar sumele incasate se constituie ca venituri ale bugetului local.
Sectiunea a 3-a
Drepturi, indemnizatii si despagubiri ce se acorda
personalului serviciilor de urgenta voluntare sau private
Art. 37. - In exercitarea atributiilor ce ii revin, personalul serviciilor de urgenta voluntare sau private are urmatoarele drepturi:
a) sa solicite de la persoanele fizice si juridice, date, informatii si documente necesare indeplinirii atributiilor legale privind apararea impotriva incendiilor;
b) sa stabileasca restrictii ori sa interzica, potrivit competentei prevazute in regulamentul de organizare si functionare a serviciului, utilizarea focului deschis si efectuarea unor lucrari cu substante inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;
c) sa propuna persoanelor in drept oprirea functionarii sau demolarea constructiei incendiate, precum si a celor vecine ori a unei parti din acestea, in scopul limitarii propagarii incendiilor;
d) sa utilizeze, in functie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru interventii la incendii;
e) sa se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul interventiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice


26
ori pe alte terenuri, daca cerintele de operativitate si de lucru impun aceasta;
f) sa opreasca ori sa limiteze traficul public in zona desfasurarii operatiunilor de interventie;
g) sa intre in locuinta persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimtamantul acestora, in conditiile prevazute de lege; in cazul cand se impune inlaturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vietii, integritatii fizice a persoanelor sau bunurilor acestora, consimtamantul nu este necesar.
Art. 38. - (1) Personalul angajat al serviciilor de urgenta voluntare/private se incadreaza in conditii de munca similar personalului serviciilor de urgenta profesioniste.
(2) Personalul serviciilor de urgenta voluntare/private are obligatia sa poarte uniforma, echipament de protectie si insemne distinctive, a caror descriere, conditii de acordare si folosire se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Administratiei si Internelor, aprobat prin hotarare a Guvernului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Consiliul local, administratorul sau conducatorul institutiei asigura gratuit personalului serviciilor de urgenta voluntare/private uniforma si echipamentul de protectie adecvate misiunilor pe care le indeplineste, iar in cazul in care pe timpul interventiei i s-a degradat imbracamintea ori alte bunuri personale, il despagubeste in mod corespunzator.
Art. 39. - (1) Pe timpul interventiei, personalului serviciilor de urgenta voluntare/private i se asigura antidot adecvat naturii mediului de lucru.
(2) In cazul operatiunilor de lunga durata, personalului serviciilor de urgenta voluntare/private i se asigura hrana, gratuit, in echivalentul a cel putin 2000 de calorii.
(3) Obligatia asigurarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) revine consiliului local, administratorului sau conducatorului institutiei, dupa caz.


27
Art. 40. - (1) Personalul serviciilor de urgenta voluntare are dreptul la indemnizatii pentru timpul efectiv de lucru la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului.
(2) Cuantumul orar al indemnizatiei prevazute la alin. (1) se stabileste si se acorda de catre consiliul local, diferentiat pe categorii de functii.
Art. 41. - (1) Pe timpul cat se afla la cursuri de pregatire si concursuri profesionale, organizate in afara localitatii in care functioneaza serviciul, personalul serviciilor de urgenta voluntare beneficiaza de toate drepturile de deplasare, cazare si de diurna, ca si personalul serviciilor de urgenta profesioniste, care se acorda de consiliul local.
(2) Personalul serviciilor de urgenta voluntare, salariati ai altor institutii publice sau operatori economici, isi pastreaza drepturile de salariu la locul de munca pentru perioada de timp cat participa la interventii, cursuri de pregatire sau concursuri profesionale.
Art. 42. - Persoanele juridice care organizeaza servicii de urgenta voluntare/private au obligatia sa asigure personalul, angajat sau voluntar, la o societate de asigurari pentru caz de boala profesionala, accident sau deces produs in timpul sau din cauza indeplinirii atributiilor ce le revin pe timpul interventiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor sau altor misiuni specifice.
CAPITOLUL V
Raspunderea juridica
Art. 43. - Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala, civila sau penala, dupa caz.


28
Art. 44. - Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza, dupa cum urmeaza:
I. Cu amenda de la 100 lei (RON) la 500 lei (RON):
a) nerespectarea de catre primar, administrator sau conducatorul institutiei, a obligatiilor de informare a inspectoratului despre izbucnirea si stingerea, cu forte si mijloace proprii, a unui incendiu si de transmitere a raportului de interventie;
b) neasigurarea si nepunerea in mod gratuit la dispozitia fortelor chemate in ajutor, de catre administrator sau conducatorul institutiei, a mijloacelor tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentelor de protectie specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii, precum si a antidotului si medicamentelor pentru acordarea primului-ajutor;
c) neconsemnarea de catre persoanele fizice si juridice in actele de transmitere temporara a dreptului de folosinta, precum si de antrepriza, a raspunderilor ce le revin in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor;
d) necooperarea persoanelor fizice sau juridice care detin parti din acelasi imobil in vederea asigurarilor masurilor de aparare impotriva incendiilor.
II. Cu amenda de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON):
a) neanuntarea, prin orice mijloc, a serviciilor de urgenta, a primarului sau a politiei, de catre persoana care observa un incendiu si dupa caz, neluarea masurilor, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului;
b) neangajarea de catre autoritatile administratiei publice centrale si celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, judetene sau locale, institutiile publice si operatorii economici, care desfasoara activitati cu risc de incendiu prevazuti la art.12 alin (2), a cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
c) nerespectarea de catre primar, administrator sau


29
conducatorul institutiei, a obligatiilor de incadrare a serviciului de urgenta voluntar sau privat cu personal atestat in conditiile legii, de pregatire profesionala si antrenare a acestuia pentru interventie;
d) nerespectarea de catre primar a obligatiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile art. 14 lit. j), k) si m)-o);
e) nerespectarea de catre salariati, a obligatiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 22 lit. a), b), e) si f);
f) nerespectarea de catre cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor a obligatiilor pe care le au potrivit prevederilor art.26 alin. (1), lit. b), e), f) si art. 27 alin. (1) lit.c)-e);
g) nerespectarea de catre utilizator a obligatiilor stabilite la art. 21 lit. d) si e).
III. Cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON):
a) inactiunea persoanelor fizice si juridice aflate in apropierea incendiilor produse la paduri, plantatii, culturi agricole, miristi, pasuni si fanete si care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea si stingerea acestora;
b) neindeplinirea de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor acestuia, consiliile judetene, consiliile locale si persoanele juridice prevazute la art.8 a obligatiei de organizare a colaborarii prin conventii incheiate intre parti;
c) nerespectarea de catre primar a obligatiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile art. 14 lit. b), d)-f) si h);
d) neindeplinirea de catre ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate a obligatiilor pe care le au, potrivit prevederilor art.18 lit. c)-e);
e) neindeplinirea de catre administrator sau conducatorul institutiei, a obligatiilor pe care le are in conformitate cu prevederile art. 19 lit. g), j), k), si l);
f) necunoasterea si nerespectarea de catre utilizator a masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator, proprietar, producator sau importator, dupa caz;


30
g) neindeplinirea de catre salariati a obligatiilor pe care le au potrivit dispozitiilor art. 22 lit. c), d) si g);
h) neindeplinirea de catre proiectanti a obligatiilor ce le revin in conformitate cu prevederile art. 23 lit. d) si e);
i) nerespectarea de catre executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii a dispozitiilor art. 24 lit. b) si c);
j) neindeplinirea de catre cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor a obligatiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) si c) si art. 27 lit. b) si f).
IV. Cu amenda de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON):
a) neindeplinirea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiilor ce le revin in situatii de forta majora determinate de incendii, prevazute la art. 8;
b) neindeplinirea de catre primar a obligatiilor pe care le are potrivit dispozitiilor art. 14 lit. a), c) si g);
c) neindeplinirea de catre ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate a obligatiilor ce le revin, in conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) si f);
d) neindeplinirea de catre administrator a obligatiilor pe care le are in conformitate cu prevederile art. 19 lit. a), b), d)-f), i), o) si q);
e) nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice utilizatoare a prevederilor art.21 lit. b) si c);
f) neindeplinirea de catre proiectanti a obligatiilor ce le revin potrivit prevederilor art.23 lit. a)-c);
g) nerealizarea de catre executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii integral si la timp a masurilor de aparare impotriva incendiilor cuprinse in proiecte, cu respectarea conditiilor de calitate prevazute de lege;
h) inceperea lucrarilor de executie la constructii si instalatii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinatiei celor existente, precum si punerea in functiune a


31
acestora fara obtinerea avizului sau a autorizatiei de securitate la incendiu, dupa caz;
i) nesolicitarea si neobtinerea de catre persoanele fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii noi sau interventii la constructiile existente ori, dupa caz, de beneficiarul investitiei a avizelor si/sau autorizatiilor prevazute de prezenta lege;
j) neelaborarea de catre ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate a strategiilor sectoriale privind apararea impotriva incendiilor in domeniul lor de competenta si neasigurarea aplicarii acestora;
k) efectuarea de lucrari de proiectare, montare, verificare, intretinere, reparare a sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, de verificare, intretinere, reparare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor si a lucrarilor de ignifugare si termoprotectie de catre persoane fizice si juridice neatestate;
l) emiterea de rapoarte de incercari la foc de catre laboratoare neautorizate, conform legii;
m) utilizarea si comercializarea de mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor necertificate conform legii.
V. Cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON):
a) nerespectarea cerintelor care au stat la baza eliberarii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu;
b) continuarea executarii lucrarilor de constructii sau functionarea ori utilizarea constructiilor/amenajarilor respective dupa anularea avizului sau autorizatiei privind securitatea la incendiu.
Art. 45. - (1) Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor fizice sau juridice, dupa caz.
(2) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta lege, pentru fiecare categorie de contraventii.


32
(3) Contraventiile la normele de prevenire si stingere a incendiilor si sanctiunile contraventionale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Art. 46. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 45 se face de catre personalul inspectiilor de prevenire a incendiilor prevazute la art. 28 alin. (2), precum si de cel al altor organe abilitate de lege.
(2) Primarii constata si sanctioneaza contraventiile prevazute la art. 44 pct.I lit. b), pct.III lit. a) si e) si pct.IV lit. a).
(3) Contraventiilor prevazute in art. 44 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL VI
Dispozitii finale
Art. 47. - (1) Organizarea, conducerea, indrumarea si controlul activitatii de aparare impotriva incendiilor in unitatile structurilor de aparare si securitate nationala, se realizeaza potrivit prevederilor prezentei legi, pe baza normelor aprobate de conducatorii structurilor respective, cu avizul Inspectoratului General.
(2) La unitatile din structurile prevazute la alin. (1), Inspectoratul General si inspectoratele exercita controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind apararea impotriva incendiilor, numai la solicitarea comandantilor sau sefilor acestora.
(3) La sediile Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, precum si la alte obiective de importanta deosebita aflate in administrarea autoritatilor publice centrale se pot constitui, prin hotarare a Guvernului, subunitati profesioniste speciale de interventie; institutiile mentionate asigura gratuit imobilele, spatiile si utilitatile necesare in vederea functionarii si desfasurarii activitatii subunitatilor.


33
Art. 48. - Interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor in subteran, la operatorii economici care produc, stocheaza sau utilizeaza substante toxice care prin contact sau inhalare pot cauza moartea personalului, la centralele nucleare, la navele aflate in porturi si apele teritoriale romane, pe calea ferata, aeroporturi, platforme maritime de foraj si extractie, se asigura de operatorii economici care administreaza sectorul respectiv, cu asistenta tehnica a inspectoratelor.
Art. 49. - (1) Laboratoarele de incercari la foc se autorizeaza in conditiile legii.
(2) Regulamentul de autorizare a laboratoarelor de incercari la foc se elaboreaza de Inspectoratul General, se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 50. - (1) Mijloacele tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamentele de protectie specifice se introduc pe piata si se utilizeaza conform legii.
(2) In domeniul nereglementat de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata, introducerea pe piata a produselor prevazute la alin. (1) se face pe baza evaluarii conformitatii fata de reglementarile elaborate de Inspectoratul General.
(3) Metodologia de certificare a conformitatii produselor prevazute la alin. (2) se elaboreaza de Inspectoratul General, se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 51. - (1) Proiectarea, executarea, verificarea, intretinerea si repararea sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, efectuarea lucrarilor de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor se efectueaza de catre persoane fizice si juridice atestate.


34
(2) Atestarea persoanelor prevazute la alin. (1) se face pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, aprobata de ministrul administratiei si internelor si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 52. – In localitatea unde functioneaza servicii de urgenta profesioniste, consiliul local nu are obligatia constituirii serviciilor de urgenta voluntare.
Art. 53. - Personalul serviciilor de urgenta nu raspunde de pagubele inerente procesului de interventie.
Art. 54. – (1) Personalul serviciilor de urgenta profesioniste care a indeplinit o perioada de minimum 10 ani atributii privind apararea impotriva incendiilor, caruia i-au incetat raporturile de serviciu, la cerere, sau din motive care nu-i sunt imputabile acestuia, poate primi, la cerere, brevetul de Pompier Specialist diferentiat pe categorii de personal.
(2) Modul de eliberare si drepturile conferite prin acest brevet vor fi stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
Art. 55. - (1) Anual, se organizeaza concursuri profesionale ale serviciilor de urgenta si cercurilor de elevi Prietenii pompierilor.
(2) Concursurile profesionale ale serviciilor de urgenta se desfasoara pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General, aprobat prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Concursurile profesionale ale cercurilor de elevi Prietenii pompierilor se desfasoara pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General, in colaborare cu autoritatea nationala pentru reglementarea activitatilor de invatamant,


35
aprobat prin ordin al acestei autoritati si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 56. - (1) Actele normative de aplicare, subsecvente prezentei legi, se elaboreaza de autoritatile responsabile in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.


36
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

PRESEDINTELE
SENATULUI

Bogdan Olteanu

Nicolae Vacaroiu

Bucuresti, 12 iulie 2006
Nr. 307